Chinchilla

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

83 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 17/02 08:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: 86°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 70°
ความชิ้น: 65.8%

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:42 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:40 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 08:03 pm. Next update estimated at 08:30 pm.


Trivia

91° Amarnāth, อินเดีย
Oymyakon, รัสเซีย -39°

91° Kālundri, อินเดีย
Wainwright, สหรัฐอเมริกา -36°

91° Panvel, อินเดีย
Barrow, สหรัฐอเมริกา -35°

91° Ulhāsnagar, อินเดีย
Pond Inlet, แคนาดา -31°

91° Vasind, อินเดีย
Stony Rapids, แคนาดา -22°