Brejo

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

83 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 21/02 03:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: 90°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 74°
ความชิ้น: 75.7%

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:58 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:10 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:13 pm. Next update estimated at 04:00 pm.


Trivia

80° Bantvāl, อินเดีย
Dukat, รัสเซีย -48°

77° Chodavaram, อินเดีย
Omsukchan, รัสเซีย -48°

76° Parlākimidi, อินเดีย
Debin, รัสเซีย -46°

74° Vāda, อินเดีย
Verkhniy At-Uryakh, รัสเซีย -43°

73° Kalyān, อินเดีย
Baker Lake, แคนาดา -27°