شرایط فعلی

شفاف 3 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 30.3 اینچ
رطوبت: 82.1%
قابلیت دید: 2 مایل
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 18/02 03:10 am
مشاهده شده در Kemi
مشاهدات گذشته, Kemi >

وضع هوا در 3 روز

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ . برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی .