Soko

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

90 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 14/10 10:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 97°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 72°
ความชิ้น: 55.6%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:08 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:24 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:49 am. Next update estimated at 12:50 pm.


Trivia

91° Elesbão Veloso, บราซิล
McKinley Park, สหรัฐอเมริกา

87° Pimenteiras, บราซิล
Batagay, รัสเซีย 10°

83° Gao, มาลี
Ese-Khayya, รัสเซีย 10°

N/A 82° Itainópolis, บราซิล
Нежданинское, รัสเซีย 17°

73° Anastácio, บราซิล
Sokol, รัสเซีย 28°