Alvarado

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

79 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 10/04 07:45 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 79°
บาโรมิเตอร์: 29.7 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 75°
ความชิ้น: 88.8%
ทัศนวิสัย: 3 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:09 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:39 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 08:07 am. Next update estimated at 08:40 am.


Trivia

90° Glad, ฟิลิปปินส์
Barrow, สหรัฐอเมริกา -16°

90° Pagangan, ฟิลิปปินส์
Resolute, แคนาดา -9°

90° Tomado, ฟิลิปปินส์
Cambridge Bay, แคนาดา -6°

90° Upper San Mateo, ฟิลิปปินส์
Repulse Bay, แคนาดา -5° N/A

84° Ramon Magsaysay, ฟิลิปปินส์
Sachs Harbour, แคนาดา -2° N/A