Faro

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

48 หน่วย_ฟ.
NW 5 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 28/02 07:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 46°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 41°
ความชิ้น: 76%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:04 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:24 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:05 am. Next update estimated at 07:30 am.


Trivia

98° Mount Isa, ออสเตรเลีย
Gjoa Haven, แคนาดา -33°

98° Uluru-Kata Tjuta National Park, ออสเตรเลีย
Aklavik, แคนาดา -27°

93° อำเภอ กันตัง, ประเทศไทย
Resolute, แคนาดา -24°

92° อำเภอ เบตง, ประเทศไทย
Coldfoot, สหรัฐอเมริกา -20°

89° พังงา, ประเทศไทย
Cambridge Bay, แคนาดา -19°