Aliskerovo

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

19 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 18/10 12:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 19°
บาโรมิเตอร์: 29.6 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 19°
ความชิ้น: 97.4%
ทัศนวิสัย: 31 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:00 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:07 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:50 pm. Next update estimated at 01:30 pm.


Trivia

102° Faya, ชาด
Belichan, รัสเซีย

84° Karmah an Nuzul, ซูดาน
Debin, รัสเซีย

82° Hot Chāh, ปากีสถาน
Kadykchan, รัสเซีย

82° Jath, ปากีสถาน
Kholodnyy, รัสเซีย

80° Bela, ปากีสถาน
Myaundzha, รัสเซีย