Avsyunino

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

47 หน่วย_ฟ.
S 7 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 21/02 03:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: 45°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 29°
ความชิ้น: 46.7%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:35 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:40 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:07 pm. Next update estimated at 05:20 pm.


Trivia

82° Kālundri, อินเดีย
Seymchan, รัสเซีย -43°

82° Manor, อินเดีย
Hall Beach, แคนาดา -40°

82° Vasind, อินเดีย
Cambridge Bay, แคนาดา -35°

82° Vāda, อินเดีย
Pond Inlet, แคนาดา -29°

78° Mātherān, อินเดีย
Coral Harbour, แคนาดา -24°