Pout

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

73 หน่วย_ฟ.
N 11 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 26/03 06:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: 73°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 63°
ความชิ้น: 69%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:08 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:19 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:44 pm. Next update estimated at 07:20 pm.


Trivia

91° Emmiganūru, อินเดีย
Taloyoak, แคนาดา -6°

87° Manor, อินเดีย
Fermont, แคนาดา

86° Amarnāth, อินเดีย
Schefferville, แคนาดา

86° Kalyān, อินเดีย
Cambridge Bay, แคนาดา

78° Jawhār, อินเดีย
Kangirsuk, แคนาดา