Almond, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+1 หน่วย_ซ.
NW 15 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 21/02 18:54
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -3°
บาโรมิเตอร์: 1022.2 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -6°
ความชิ้น: 55.2%
ทัศนวิสัย: 16 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:59
ดวงอาทิตย์ตก: 17:50

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 19:09. Next update estimated at 20:00.


Trivia

+23° Bantvāl, อินเดีย
Sarylakh, รัสเซีย -48°

+23° Sulya, อินเดีย
Oymyakon, รัสเซีย -44°

+23° Valpoy, อินเดีย
Burkhala, รัสเซีย -37°

+22° Bobbili, อินเดีย
Talaya, รัสเซีย -35°

+22° Parlākimidi, อินเดีย
Iqaluit, แคนาดา -32°