Amenia, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+7 หน่วย_ซ.
SW 13 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 21/02 11:53
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +4°
บาโรมิเตอร์: 1012.6 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +2°
ความชิ้น: 70.4%
ทัศนวิสัย: 16 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:41
ดวงอาทิตย์ตก: 17:34

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:23. Next update estimated at 13:00.


Trivia

+27° Kārkāl, อินเดีย
Sarylakh, รัสเซีย -48°

+27° Mūdbidri, อินเดีย
Dukat, รัสเซีย -44°

+26° Rāzām, อินเดีย
Galimyy, รัสเซีย -44°

+25° Chodavaram, อินเดีย
Seymchan, รัสเซีย -44°

+25° Ulhāsnagar, อินเดีย
Baker Lake, แคนาดา -31°