Chattanooga, OK

Chattanooga, OK

แผนที่สภาพอากาศ OK, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

67 หน่วย_ฟ.
E 10 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 17/10 07:53 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 66°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 36°
ความชิ้น: 31.8%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:41 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:57 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:50 pm. Next update estimated at 08:30 pm.


Trivia

102° Faya, ชาด
Belichan, รัสเซีย

84° Karmah an Nuzul, ซูดาน
Debin, รัสเซีย

82° Hot Chāh, ปากีสถาน
Kadykchan, รัสเซีย

82° Jath, ปากีสถาน
Kholodnyy, รัสเซีย

80° Bela, ปากีสถาน
Myaundzha, รัสเซีย