Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Golden Valley Church, KS پیش بینی ساعتی

شنبه
شهریور ۲۷
12 h 19 min
۷:۰۵ قبل‌ازظهر ۷:۰۵
۷:۲۴ بعدازظهر ۱۹:۲۴
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
شفاف
81 +27 82 +28 56%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
شفاف
84 +29 84 +29 47%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
شفاف
86 +30 86 +30 44%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
شفاف
86 +30 86 +30 42%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
شفاف
88 +31 88 +31 41%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
شفاف
88 +31 88 +31 42%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
شفاف
88 +31 90 +32 44%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
86 +30 88 +31 47%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
82 +28 84 +29 56%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
79 +26 79 +26 60%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
75 +24 75 +24 63%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
73 +23 73 +23 68%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
72 +22 72 +22 72%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings