Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Golden Valley Church, KS پیش بینی ساعتی

شنبه
مهر ۳
12 h 2 min
۷:۱۱ قبل‌ازظهر ۷:۱۱
۷:۱۳ بعدازظهر ۱۹:۱۳
۵ قبل‌ازظهر ۵
شفاف
55 +13 55 +13 76%
0 in 0 mm
N 4 7 2
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر ۶
شفاف
54 +12 54 +12 80%
0 in 0 mm
N 4 7 2
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر ۷
شفاف
52 +11 52 +11 83%
0 in 0 mm
N 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
شفاف
54 +12 54 +12 80%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
شفاف
61 +16 61 +16 67%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
شفاف
68 +20 68 +20 45%
0 in 0 mm
E 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
شفاف
72 +22 72 +22 34%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
شفاف
73 +23 73 +23 32%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
شفاف
75 +24 75 +24 31%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
شفاف
77 +25 77 +25 30%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
شفاف
79 +26 79 +26 30%
0 in 0 mm
NE 0 0 0
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
شفاف
79 +26 79 +26 30%
0 in 0 mm
SE 0 0 0
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
غالباً شفاف
79 +26 79 +26 31%
0 in 0 mm
SE 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
77 +25 77 +25 37%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
73 +23 73 +23 46%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
68 +20 68 +20 49%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
64 +18 64 +18 48%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
63 +17 63 +17 49%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
61 +16 61 +16 47%
0 in 0 mm
S 7 11 3
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings