Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Halstead Baptist Church, KS پیش بینی ساعتی

شنبه
شهریور ۲۷
12 h 19 min
۷:۱۴ قبل‌ازظهر ۷:۱۴
۷:۳۳ بعدازظهر ۱۹:۳۳
۴ قبل‌ازظهر ۴
شفاف
66 +19 66 +19 94%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر ۵
شفاف
64 +18 64 +18 95%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر ۶
غالباً شفاف
64 +18 64 +18 97%
0 in 0 mm
E 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر ۷
شفاف
64 +18 64 +18 97%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
شفاف
66 +19 66 +19 94%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
شفاف
72 +22 73 +23 86%
0 in 0 mm
E 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
شفاف
75 +24 75 +24 76%
0 in 0 mm
SE 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
شفاف
79 +26 79 +26 66%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
شفاف
82 +28 84 +29 56%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
شفاف
84 +29 86 +30 49%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
شفاف
84 +29 84 +29 46%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
شفاف
86 +30 86 +30 45%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
شفاف
86 +30 86 +30 45%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
شفاف
86 +30 86 +30 44%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
84 +29 86 +30 49%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
81 +27 82 +28 58%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
77 +25 77 +25 61%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
73 +23 73 +23 66%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
72 +22 72 +22 69%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
70 +21 70 +21 72%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings