Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Halstead Baptist Church, KS پیش بینی ساعتی

دوشنبه
شهریور ۲۹
12 h 14 min
۷:۱۵ قبل‌ازظهر ۷:۱۵
۷:۳۰ بعدازظهر ۱۹:۳۰
۳ قبل‌ازظهر ۳
تا قسمتی ابری و باران سبک
75 +24 75 +24 68%
0 in 0.1 mm
S 16 25 7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر ۴
غالباً شفاف
75 +24 75 +24 68%
0 in 0 mm
S 16 25 7
غالباً شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر ۵
غالباً شفاف
73 +23 73 +23 67%
0 in 0 mm
S 16 25 7
غالباً شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر ۶
تا قسمتی ابری و باران سبک
73 +23 73 +23 68%
0.01 in 0.3 mm
S 16 25 7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر ۷
شفاف
73 +23 73 +23 68%
0 in 0 mm
S 16 25 7
شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
شفاف
73 +23 73 +23 69%
0 in 0 mm
S 16 25 7
شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
شفاف
75 +24 75 +24 67%
0 in 0 mm
S 16 25 7
شفاف
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
شفاف
79 +26 79 +26 62%
0 in 0 mm
S 18 29 8
شفاف
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
شفاف
81 +27 82 +28 53%
0 in 0 mm
S 18 29 8
شفاف
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
شفاف
82 +28 82 +28 44%
0 in 0 mm
SW 16 25 7
شفاف
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
شفاف
86 +30 86 +30 36%
0 in 0 mm
SW 16 25 7
شفاف
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
شفاف
84 +29 84 +29 38%
0 in 0 mm
NW 16 25 7
شفاف
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
شفاف
82 +28 82 +28 40%
0 in 0 mm
NW 13 22 6
شفاف
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
شفاف
82 +28 82 +28 38%
0 in 0 mm
N 16 25 7
شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
شفاف
79 +26 79 +26 38%
0 in 0 mm
N 18 29 8
شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
77 +25 77 +25 39%
0 in 0 mm
N 16 25 7
شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
72 +22 72 +22 41%
0 in 0 mm
N 16 25 7
شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
68 +20 68 +20 42%
0 in 0 mm
N 16 25 7
شفاف
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
64 +18 64 +18 45%
0 in 0 mm
N 16 25 7
شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
63 +17 63 +17 47%
0 in 0 mm
N 16 25 7
شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
61 +16 61 +16 46%
0 in 0 mm
N 18 29 8
شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings