Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Halstead Baptist Church, KS پیش بینی ساعتی

شنبه
مهر ۳
12 h 2 min
۷:۲۰ قبل‌ازظهر ۷:۲۰
۷:۲۲ بعدازظهر ۱۹:۲۲
۴ قبل‌ازظهر ۴
شفاف
52 +11 52 +11 79%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر ۵
شفاف
52 +11 52 +11 82%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر ۶
شفاف
50 +10 48 +9 83%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر ۷
شفاف
50 +10 48 +9 85%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
شفاف
52 +11 52 +11 79%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
شفاف
59 +15 59 +15 67%
0 in 0 mm
SE 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
شفاف
63 +17 63 +17 55%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
شفاف
68 +20 68 +20 43%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
شفاف
72 +22 72 +22 35%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
غالباً شفاف
73 +23 73 +23 32%
0 in 0 mm
S 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
ابری
75 +24 75 +24 31%
0 in 0 mm
S 7 11 3
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
ابری
77 +25 77 +25 29%
0 in 0 mm
S 9 14 4
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
تا قسمتی ابری
77 +25 77 +25 29%
0 in 0 mm
S 9 14 4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
شفاف
77 +25 77 +25 30%
0 in 0 mm
S 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
75 +24 75 +24 33%
0 in 0 mm
S 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
72 +22 72 +22 38%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
68 +20 68 +20 40%
0 in 0 mm
S 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
غالباً شفاف
66 +19 66 +19 41%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
غالباً شفاف
64 +18 64 +18 42%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
64 +18 64 +18 42%
0 in 0 mm
SE 11 18 5
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings