Caldwell Cemetery, TX پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
پنجشنبه
اردیبهشت ۳۰
13 h 53 min
۶:۲۱ قبل‌ازظهر
۸:۱۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n440
66°
70°
99%
0.21 in
129
13
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ قبل‌ازظهر
n340
64°
68°
99%
0.20 in
127
16
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ قبل‌ازظهر
n340
66°
70°
99%
0.07 in
128
13
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ قبل‌ازظهر
n340
66°
70°
99%
0.05 in
129
13
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 86%
۴ قبل‌ازظهر
n440
68°
72°
99%
0.15 in
130
13
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 88%
۵ قبل‌ازظهر
n440
68°
72°
99%
0.03 in
131
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 69%
۶ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
98%
0 in
131
11
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 19%
۷ قبل‌ازظهر
d400
68°
72°
98%
0 in
131
11
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 26%
۸ قبل‌ازظهر
d400
68°
72°
98%
0 in
133
11
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 37%
۹ قبل‌ازظهر
d400
70°
75°
95%
0 in
134
11
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 44%
۱۰ قبل‌ازظهر
d410
72°
77°
92%
0.01 in
135
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 60%
۱۱ قبل‌ازظهر
d410
73°
79°
89%
0.01 in
139
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 87%
۰ بعدازظهر
d410
75°
81°
87%
0.01 in
144
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ بعدازظهر
d220
73°
79°
91%
0.08 in
151
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ بعدازظهر
d320
77°
82°
84%
0.01 in
152
9
ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ بعدازظهر
d220
75°
81°
83%
0.10 in
152
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 85%
۴ بعدازظهر
d320
75°
81°
85%
0.01 in
153
7
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 64%
۵ بعدازظهر
d220
75°
81°
88%
0.06 in
141
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 83%
۶ بعدازظهر
d340
73°
79°
93%
0.04 in
131
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر
d440
73°
79°
94%
0.06 in
123
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۸ بعدازظهر
d440
72°
77°
96%
0.01 in
121
9
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 66%
۹ بعدازظهر
n410
72°
77°
98%
0.01 in
119
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 43%
۱۰ بعدازظهر
n410
72°
77°
98%
0 in
117
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 28%
۱۱ بعدازظهر
n410
72°
77°
98%
0 in
118
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 41%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Caldwell Cemetery را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه