Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Immaculate Conception Church, CT پیش بینی ساعتی

شنبه
شهریور ۲۷
12 h 21 min
۶:۳۴ قبل‌ازظهر ۶:۳۴
۶:۵۶ بعدازظهر ۱۸:۵۶
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
پوشیده از ابر
66 +19 66 +19 87%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
پوشیده از ابر
70 +21 70 +21 80%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
پوشیده از ابر
75 +24 75 +24 76%
0 in 0 mm
N 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
ابری
77 +25 77 +25 71%
0 in 0 mm
N 2 4 1
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 12%
۲ بعدازظهر ۱۴
تا قسمتی ابری و باران سبک
79 +26 79 +26 70%
0.01 in 0.2 mm
N 2 4 1
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 17%
۳ بعدازظهر ۱۵
تا قسمتی ابری و باران سبک
81 +27 84 +29 71%
0.01 in 0.2 mm
N 2 4 1
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 15%
۴ بعدازظهر ۱۶
تا قسمتی ابری و باران سبک
79 +26 81 +27 72%
0 in 0.1 mm
N 2 4 1
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 14%
۵ بعدازظهر ۱۷
غالباً شفاف
79 +26 81 +27 77%
0 in 0.1 mm
NW 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 12%
۶ بعدازظهر ۱۸
غالباً شفاف
77 +25 79 +26 85%
0 in 0 mm
NW 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
75 +24 77 +25 88%
0 in 0 mm
NW 4 7 2
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
تا قسمتی ابری
72 +22 73 +23 86%
0 in 0 mm
NW 7 11 3
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
غالباً شفاف
72 +22 72 +22 85%
0 in 0 mm
NW 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
70 +21 70 +21 87%
0 in 0 mm
NW 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
68 +20 68 +20 90%
0 in 0 mm
NW 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings