Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Lutheran Church of Cheshire, CT پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 13 min
۶:۳۷ قبل‌ازظهر ۶:۳۷
۶:۵۱ بعدازظهر ۱۸:۵۱
۹ قبل‌ازظهر ۹
غالباً شفاف
59 +15 59 +15 81%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
غالباً شفاف
64 +18 64 +18 74%
0 in 0 mm
E 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
ابری
68 +20 68 +20 68%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
پوشیده از ابر
70 +21 70 +21 65%
0 in 0 mm
S 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
پوشیده از ابر و باران سبک
72 +22 72 +22 66%
0 in 0.1 mm
S 7 11 3
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی 11%
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر
72 +22 72 +22 64%
0 in 0 mm
S 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 16%
۳ بعدازظهر ۱۵
ابری و باران سبک
72 +22 72 +22 70%
0 in 0.1 mm
SE 9 14 4
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 15%
۴ بعدازظهر ۱۶
ابری و باران سبک
73 +23 73 +23 73%
0 in 0.1 mm
SE 9 14 4
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 14%
۵ بعدازظهر ۱۷
تا قسمتی ابری
73 +23 73 +23 76%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 13%
۶ بعدازظهر ۱۸
تا قسمتی ابری
70 +21 70 +21 83%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 11%
۷ بعدازظهر ۱۹
ابری
68 +20 68 +20 90%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر
66 +19 66 +19 92%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر
66 +19 66 +19 92%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
64 +18 64 +18 96%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
64 +18 64 +18 98%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings