Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Saint Mary High School, MA پیش بینی ساعتی

شنبه
مهر ۳
12 h 2 min
۶:۴۱ قبل‌ازظهر ۶:۴۱
۶:۴۳ بعدازظهر ۱۸:۴۳
۶ قبل‌ازظهر ۶
شفاف
52 +11 52 +11 91%
0 in 0 mm
NW 2 4 1
شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر ۷
شفاف
50 +10 48 +9 92%
0 in 0 mm
NW 4 7 2
شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
شفاف
55 +13 55 +13 87%
0 in 0 mm
NW 2 4 1
شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
شفاف
59 +15 59 +15 75%
0 in 0 mm
N 2 4 1
شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
غالباً شفاف
64 +18 64 +18 69%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
شفاف
66 +19 66 +19 62%
0 in 0 mm
E 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
شفاف
70 +21 70 +21 57%
0 in 0 mm
E 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
شفاف
72 +22 72 +22 55%
0 in 0 mm
SE 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
تا قسمتی ابری
73 +23 73 +23 55%
0 in 0 mm
SE 2 4 1
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
شفاف
73 +23 73 +23 55%
0 in 0 mm
SE 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
شفاف
75 +24 75 +24 56%
0 in 0 mm
S 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
غالباً شفاف
73 +23 73 +23 72%
0 in 0 mm
SW 0 0 0
غالباً شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
غالباً شفاف
70 +21 72 +22 93%
0 in 0 mm
NW 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
تا قسمتی ابری
66 +19 66 +19 90%
0 in 0 mm
NW 2 4 1
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
تا قسمتی ابری
63 +17 63 +17 87%
0 in 0 mm
NW 2 4 1
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph 7 kmh 2 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
63 +17 63 +17 85%
0 in 0 mm
N 0 0 0
ابری
تندباد 4 mph 7 kmh 2 m/s
احتمال بارندگی 13%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
61 +16 61 +16 87%
0 in 0 mm
SW 2 4 1
ابری
تندباد 4 mph 7 kmh 2 m/s
احتمال بارندگی 19%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر
61 +16 61 +16 89%
0 in 0 mm
SW 2 4 1
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph 7 kmh 2 m/s
احتمال بارندگی 25%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings