Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Saint Mary High School, MA پیش بینی ساعتی

چهارشنبه
شهریور ۳۱
12 h 10 min
۶:۳۸ قبل‌ازظهر ۶:۳۸
۶:۴۸ بعدازظهر ۱۸:۴۸
۱ بعدازظهر ۱۳
پوشیده از ابر
77 +25 79 +26 91%
0 in 0 mm
S 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 79%
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر و باران سبک
77 +25 79 +26 94%
0.01 in 0.2 mm
S 9 14 4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 80%
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر و باران سبک
79 +26 82 +28 95%
0 in 0.1 mm
S 11 18 5
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 76%
۴ بعدازظهر ۱۶
تا قسمتی ابری
77 +25 79 +26 93%
0 in 0 mm
S 9 14 4
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 72%
۵ بعدازظهر ۱۷
تا قسمتی ابری و باران سبک
77 +25 79 +26 96%
0 in 0.1 mm
S 9 14 4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 68%
۶ بعدازظهر ۱۸
ابری و باران سبک
75 +24 77 +25 96%
0 in 0.1 mm
S 9 14 4
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 63%
۷ بعدازظهر ۱۹
ابری و باران سبک
72 +22 73 +23 96%
0 in 0.1 mm
S 9 14 4
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 58%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر و باران سبک
70 +21 72 +22 97%
0 in 0.1 mm
SE 9 14 4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 53%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر و باران سبک
70 +21 72 +22 99%
0.01 in 0.2 mm
SE 9 14 4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 47%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر و رگبار
70 +21 72 +22 98%
0.01 in 0.3 mm
SE 9 14 4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 40%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر و رگبار
68 +20 70 +21 99%
0.02 in 0.4 mm
SE 9 14 4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی 33%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings