Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Saint Mary High School, MA پیش بینی ساعتی

یکشنبه
مهر ۴
11 h 59 min
۶:۴۲ قبل‌ازظهر ۶:۴۲
۶:۴۱ بعدازظهر ۱۸:۴۱
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
شفاف
66 +19 66 +19 57%
0 in 0 mm
NW 11 18 5
شفاف
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
شفاف
68 +20 68 +20 52%
0 in 0 mm
NW 13 22 6
شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
غالباً شفاف
70 +21 70 +21 47%
0 in 0 mm
NW 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
غالباً شفاف
70 +21 70 +21 45%
0 in 0 mm
NW 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
ابری
70 +21 70 +21 48%
0 in 0 mm
NW 11 18 5
ابری
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
غالباً شفاف
70 +21 70 +21 51%
0 in 0 mm
NW 9 14 4
غالباً شفاف
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
تا قسمتی ابری
70 +21 70 +21 56%
0 in 0 mm
NW 9 14 4
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
66 +19 66 +19 63%
0 in 0 mm
W 7 11 3
شفاف
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
61 +16 61 +16 69%
0 in 0 mm
W 7 11 3
شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
57 +14 57 +14 71%
0 in 0 mm
W 7 11 3
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
55 +13 55 +13 73%
0 in 0 mm
W 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
55 +13 55 +13 74%
0 in 0 mm
W 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
55 +13 55 +13 75%
0 in 0 mm
W 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings