Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Schell Bridge, MA پیش بینی ساعتی

دوشنبه
شهریور ۲۹
12 h 16 min
۶:۳۴ قبل‌ازظهر ۶:۳۴
۶:۵۱ بعدازظهر ۱۸:۵۱
۹ قبل‌ازظهر ۹
شفاف
57 +14 57 +14 82%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
شفاف
61 +16 61 +16 73%
0 in 0 mm
SE 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
شفاف
64 +18 64 +18 68%
0 in 0 mm
S 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
غالباً شفاف
68 +20 68 +20 64%
0 in 0 mm
S 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
غالباً شفاف
70 +21 70 +21 61%
0 in 0 mm
S 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
تا قسمتی ابری
70 +21 70 +21 60%
0 in 0 mm
S 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
ابری
72 +22 72 +22 60%
0 in 0 mm
S 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
ابری
72 +22 72 +22 61%
0 in 0 mm
S 4 7 2
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
ابری
72 +22 72 +22 68%
0 in 0 mm
S 4 7 2
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
ابری
68 +20 68 +20 78%
0 in 0 mm
S 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
ابری
64 +18 64 +18 82%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
تا قسمتی ابری
63 +17 63 +17 86%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
غالباً شفاف
61 +16 61 +16 89%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
غالباً شفاف
59 +15 59 +15 92%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
غالباً شفاف
57 +14 57 +14 97%
0 in 0 mm
S 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings