Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Schell Bridge, MA پیش بینی ساعتی

شنبه
شهریور ۲۷
12 h 22 min
۶:۳۲ قبل‌ازظهر ۶:۳۲
۶:۵۴ بعدازظهر ۱۸:۵۴
۶ قبل‌ازظهر ۶
پوشیده از ابر
64 +18 64 +18 99%
0 in 0 mm
E 2 4 1
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر ۷
پوشیده از ابر
64 +18 64 +18 99%
0 in 0 mm
N 2 4 1
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
پوشیده از ابر
64 +18 64 +18 97%
0 in 0 mm
N 2 4 1
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
پوشیده از ابر
66 +19 66 +19 92%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
ابری
70 +21 70 +21 85%
0 in 0 mm
N 2 4 1
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
پوشیده از ابر
73 +23 73 +23 79%
0 in 0 mm
N 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
پوشیده از ابر
73 +23 73 +23 78%
0 in 0 mm
N 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
ابری
75 +24 75 +24 74%
0 in 0 mm
N 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 14%
۲ بعدازظهر ۱۴
ابری
77 +25 77 +25 73%
0 in 0 mm
N 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 20%
۳ بعدازظهر ۱۵
تا قسمتی ابری
77 +25 77 +25 72%
0 in 0.1 mm
NW 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 22%
۴ بعدازظهر ۱۶
تا قسمتی ابری و باران سبک
77 +25 79 +26 76%
0.01 in 0.1 mm
NW 2 4 1
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 25%
۵ بعدازظهر ۱۷
غالباً شفاف
77 +25 79 +26 80%
0 in 0 mm
NW 0 0 0
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 28%
۶ بعدازظهر ۱۸
تا قسمتی ابری و باران سبک
75 +24 77 +25 90%
0 in 0.1 mm
NW 2 4 1
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 22%
۷ بعدازظهر ۱۹
تا قسمتی ابری و باران سبک
72 +22 73 +23 91%
0 in 0.1 mm
NW 4 7 2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 17%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری
70 +21 72 +22 92%
0 in 0.1 mm
N 7 11 3
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 12%
۹ بعدازظهر ۲۱
غالباً شفاف
68 +20 68 +20 92%
0 in 0 mm
N 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
66 +19 66 +19 92%
0 in 0 mm
N 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
63 +17 63 +17 92%
0 in 0 mm
N 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings