Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Schell Bridge, MA پیش بینی ساعتی

شنبه
شهریور ۲۷
12 h 22 min
۶:۳۲ قبل‌ازظهر ۶:۳۲
۶:۵۴ بعدازظهر ۱۸:۵۴
۴ قبل‌ازظهر ۴
پوشیده از ابر
64 +18 64 +18 99%
0 in 0 mm
N 2 4 1
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر ۵
پوشیده از ابر
64 +18 64 +18 99%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph 7 kmh 2 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر ۶
پوشیده از ابر
64 +18 64 +18 99%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph 7 kmh 2 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر ۷
پوشیده از ابر
63 +17 63 +17 99%
0 in 0 mm
N 2 4 1
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
ابری
64 +18 64 +18 95%
0 in 0 mm
N 2 4 1
ابری
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
ابری
66 +19 66 +19 91%
0 in 0 mm
E 2 4 1
ابری
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
ابری
70 +21 70 +21 86%
0 in 0 mm
NW 2 4 1
ابری
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
پوشیده از ابر
73 +23 73 +23 80%
0 in 0 mm
N 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
پوشیده از ابر
75 +24 75 +24 78%
0 in 0 mm
N 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی 11%
۱ بعدازظهر ۱۳
پوشیده از ابر
75 +24 75 +24 78%
0 in 0 mm
N 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی 19%
۲ بعدازظهر ۱۴
ابری
75 +24 75 +24 77%
0 in 0 mm
N 4 7 2
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی 26%
۳ بعدازظهر ۱۵
تا قسمتی ابری
77 +25 79 +26 76%
0 in 0 mm
N 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 31%
۴ بعدازظهر ۱۶
غالباً شفاف
77 +25 79 +26 78%
0 in 0 mm
N 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 37%
۵ بعدازظهر ۱۷
غالباً شفاف
77 +25 79 +26 82%
0 in 0 mm
N 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 42%
۶ بعدازظهر ۱۸
تا قسمتی ابری
73 +23 75 +24 90%
0 in 0 mm
NW 2 4 1
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 34%
۷ بعدازظهر ۱۹
ابری
72 +22 73 +23 94%
0 in 0 mm
NW 2 4 1
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی 26%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری
70 +21 72 +22 94%
0 in 0 mm
NW 7 11 3
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی 18%
۹ بعدازظهر ۲۱
تا قسمتی ابری
68 +20 70 +21 95%
0 in 0 mm
N 7 11 3
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی 13%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
غالباً شفاف
64 +18 64 +18 97%
0 in 0 mm
N 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
غالباً شفاف
63 +17 63 +17 96%
0 in 0 mm
N 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings