Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Senator Shoal, MA پیش بینی ساعتی

شنبه
شهریور ۲۷
12 h 21 min
۶:۲۳ قبل‌ازظهر ۶:۲۳
۶:۴۵ بعدازظهر ۱۸:۴۵
۴ قبل‌ازظهر ۴
شفاف
68 +20 70 +21 95%
0 in 0 mm
N 11 18 5
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 10%
۵ قبل‌ازظهر ۵
شفاف
68 +20 70 +21 96%
0 in 0 mm
N 11 18 5
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 12%
۶ قبل‌ازظهر ۶
ابری
68 +20 70 +21 96%
0 in 0 mm
N 13 22 6
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی 10%
۷ قبل‌ازظهر ۷
پوشیده از ابر
68 +20 70 +21 96%
0 in 0 mm
N 16 25 7
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
پوشیده از ابر
70 +21 72 +22 96%
0 in 0 mm
N 16 25 7
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
پوشیده از ابر
70 +21 72 +22 95%
0 in 0 mm
N 16 25 7
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
پوشیده از ابر
72 +22 73 +23 95%
0 in 0 mm
N 18 29 8
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 11%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
پوشیده از ابر
73 +23 75 +24 93%
0 in 0 mm
N 16 25 7
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 13%
۰ بعدازظهر ۱۲
پوشیده از ابر و باران سبک
73 +23 75 +24 93%
0.01 in 0.2 mm
N 13 22 6
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 18%
۱ بعدازظهر ۱۳
ابری و باران سبک
73 +23 75 +24 92%
0.01 in 0.1 mm
NE 16 25 7
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 22%
۲ بعدازظهر ۱۴
تا قسمتی ابری
75 +24 77 +25 88%
0 in 0 mm
N 13 22 6
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 27%
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر
73 +23 75 +24 90%
0 in 0 mm
N 13 22 6
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 21%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر
73 +23 75 +24 91%
0 in 0 mm
N 13 22 6
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 15%
۵ بعدازظهر ۱۷
پوشیده از ابر
72 +22 73 +23 92%
0 in 0 mm
N 13 22 6
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
پوشیده از ابر
72 +22 73 +23 93%
0 in 0 mm
N 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر
70 +21 72 +22 94%
0 in 0 mm
N 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری
68 +20 70 +21 95%
0 in 0 mm
N 9 14 4
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
68 +20 70 +21 96%
0 in 0 mm
N 9 14 4
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
66 +19 66 +19 95%
0 in 0 mm
N 7 11 3
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
66 +19 66 +19 95%
0 in 0 mm
N 7 11 3
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings