Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Simpson Park Playground, MA پیش بینی ساعتی

شنبه
شهریور ۲۷
12 h 22 min
۶:۲۸ قبل‌ازظهر ۶:۲۸
۶:۵۰ بعدازظهر ۱۸:۵۰
۶ قبل‌ازظهر ۶
پوشیده از ابر
63 +17 63 +17 96%
0 in 0 mm
N 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر ۷
پوشیده از ابر
63 +17 63 +17 96%
0 in 0 mm
N 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
پوشیده از ابر
64 +18 64 +18 93%
0 in 0 mm
N 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
پوشیده از ابر
66 +19 66 +19 90%
0 in 0 mm
N 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
پوشیده از ابر
68 +20 68 +20 87%
0 in 0 mm
N 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
ابری
72 +22 72 +22 80%
0 in 0 mm
N 4 7 2
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
ابری
75 +24 75 +24 70%
0 in 0 mm
N 4 7 2
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
ابری
77 +25 77 +25 64%
0 in 0 mm
N 4 7 2
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
ابری
77 +25 77 +25 62%
0 in 0 mm
N 4 7 2
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
ابری
77 +25 77 +25 62%
0 in 0 mm
N 4 7 2
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
تا قسمتی ابری
77 +25 77 +25 68%
0 in 0 mm
N 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
غالباً شفاف
75 +24 75 +24 74%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
غالباً شفاف
73 +23 75 +24 85%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
غالباً شفاف
70 +21 72 +22 92%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
غالباً شفاف
68 +20 70 +21 94%
0 in 0 mm
N 0 0 0
غالباً شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
تا قسمتی ابری
66 +19 66 +19 95%
0 in 0 mm
NW 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
غالباً شفاف
68 +20 68 +20 92%
0 in 0 mm
NW 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
66 +19 66 +19 90%
0 in 0 mm
NW 9 14 4
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings