Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Slocums Neck, MA پیش بینی ساعتی

دوشنبه
شهریور ۲۹
12 h 16 min
۶:۲۸ قبل‌ازظهر ۶:۲۸
۶:۴۵ بعدازظهر ۱۸:۴۵
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
شفاف
68 +20 68 +20 61%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
شفاف
70 +21 70 +21 57%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
شفاف
70 +21 70 +21 56%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
شفاف
72 +22 72 +22 56%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
شفاف
72 +22 72 +22 57%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
شفاف
72 +22 72 +22 58%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
شفاف
70 +21 70 +21 61%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
شفاف
70 +21 70 +21 66%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
66 +19 66 +19 72%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
63 +17 63 +17 75%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
61 +16 61 +16 76%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
59 +15 59 +15 76%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
59 +15 59 +15 74%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
57 +14 57 +14 73%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings