Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Slocums Neck, MA پیش بینی ساعتی

یکشنبه
شهریور ۲۸
12 h 18 min
۶:۲۷ قبل‌ازظهر ۶:۲۷
۶:۴۶ بعدازظهر ۱۸:۴۶
۳ بعدازظهر ۱۵
شفاف
70 +21 70 +21 47%
0 in 0 mm
N 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
شفاف
70 +21 70 +21 47%
0 in 0 mm
N 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
شفاف
70 +21 70 +21 52%
0 in 0 mm
NE 7 11 3
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
66 +19 66 +19 61%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
63 +17 63 +17 67%
0 in 0 mm
NE 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
61 +16 61 +16 69%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
59 +15 59 +15 71%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
59 +15 59 +15 73%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
57 +14 57 +14 76%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings