Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Small Swamp Trail, MA پیش بینی ساعتی

شنبه
شهریور ۲۷
12 h 22 min
۶:۲۳ قبل‌ازظهر ۶:۲۳
۶:۴۵ بعدازظهر ۱۸:۴۵
۶ قبل‌ازظهر ۶
مه
64 +18 64 +18 99%
0 in 0 mm
NE 16 25 7
مه
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 11%
۷ قبل‌ازظهر ۷
پوشیده از ابر
64 +18 64 +18 99%
0 in 0 mm
N 16 25 7
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 13%
۸ قبل‌ازظهر ۸
پوشیده از ابر
66 +19 66 +19 99%
0 in 0 mm
N 16 25 7
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 15%
۹ قبل‌ازظهر ۹
پوشیده از ابر
66 +19 66 +19 99%
0 in 0 mm
N 16 25 7
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 14%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
پوشیده از ابر
68 +20 70 +21 99%
0 in 0 mm
N 18 29 8
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 13%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
پوشیده از ابر
68 +20 70 +21 98%
0 in 0 mm
N 18 29 8
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 12%
۰ بعدازظهر ۱۲
پوشیده از ابر
68 +20 70 +21 98%
0 in 0 mm
N 16 25 7
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 13%
۱ بعدازظهر ۱۳
پوشیده از ابر
70 +21 72 +22 98%
0 in 0 mm
N 16 25 7
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 13%
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر
70 +21 72 +22 97%
0 in 0 mm
N 16 25 7
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 13%
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر
70 +21 72 +22 97%
0 in 0 mm
N 16 25 7
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 11%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر
70 +21 72 +22 96%
0 in 0 mm
N 18 29 8
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
تا قسمتی ابری
70 +21 72 +22 95%
0 in 0 mm
N 16 25 7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
غالباً شفاف
68 +20 70 +21 95%
0 in 0 mm
NE 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
68 +20 70 +21 95%
0 in 0 mm
NE 9 14 4
شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
66 +19 66 +19 95%
0 in 0 mm
N 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
66 +19 66 +19 95%
0 in 0 mm
N 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
64 +18 64 +18 96%
0 in 0 mm
N 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
غالباً شفاف
64 +18 64 +18 96%
0 in 0 mm
N 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings