Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Small Swamp Trail, MA پیش بینی ساعتی

یکشنبه
مهر ۴
11 h 59 min
۶:۳۱ قبل‌ازظهر ۶:۳۱
۶:۳۱ بعدازظهر ۱۸:۳۱
۰ بعدازظهر ۱۲
شفاف
66 +19 66 +19 86%
0 in 0 mm
NW 20 32 9
شفاف
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 61%
۱ بعدازظهر ۱۳
شفاف
66 +19 66 +19 82%
0 in 0 mm
NW 18 29 8
شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 39%
۲ بعدازظهر ۱۴
شفاف
68 +20 68 +20 81%
0 in 0 mm
NW 16 25 7
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 17%
۳ بعدازظهر ۱۵
غالباً شفاف
68 +20 68 +20 80%
0 in 0 mm
NW 11 18 5
غالباً شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 13%
۴ بعدازظهر ۱۶
غالباً شفاف
68 +20 68 +20 75%
0 in 0 mm
W 11 18 5
غالباً شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
شفاف
68 +20 68 +20 62%
0 in 0 mm
W 18 29 8
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
68 +20 68 +20 58%
0 in 0 mm
W 20 32 9
شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
غالباً شفاف
66 +19 66 +19 61%
0 in 0 mm
W 18 29 8
غالباً شفاف
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
غالباً شفاف
64 +18 64 +18 65%
0 in 0 mm
W 20 32 9
غالباً شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
63 +17 63 +17 65%
0 in 0 mm
W 20 32 9
شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
63 +17 63 +17 65%
0 in 0 mm
W 20 32 9
شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
63 +17 63 +17 65%
0 in 0 mm
W 18 29 8
شفاف
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings