Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Small Swamp Trail, MA پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 13 min
۶:۲۶ قبل‌ازظهر ۶:۲۶
۶:۳۹ بعدازظهر ۱۸:۳۹
۱ بعدازظهر ۱۳
شفاف
70 +21 70 +21 84%
0 in 0 mm
SE 13 22 6
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
غالباً شفاف
70 +21 70 +21 84%
0 in 0 mm
SE 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
غالباً شفاف
70 +21 70 +21 84%
0 in 0 mm
SE 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
غالباً شفاف
70 +21 70 +21 84%
0 in 0 mm
SE 16 25 7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
تا قسمتی ابری
70 +21 70 +21 85%
0 in 0 mm
SE 16 25 7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
پوشیده از ابر
68 +20 68 +20 85%
0 in 0 mm
SE 16 25 7
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر
66 +19 66 +19 86%
0 in 0 mm
SE 16 25 7
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر
64 +18 64 +18 86%
0 in 0 mm
SE 18 29 8
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر
64 +18 64 +18 86%
0 in 0 mm
SE 18 29 8
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
63 +17 63 +17 86%
0 in 0 mm
SE 18 29 8
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
تا قسمتی ابری
63 +17 63 +17 86%
0 in 0 mm
SE 18 29 8
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings