Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

South Hadley Falls Townhall, MA پیش بینی ساعتی

پنجشنبه
مهر ۱
12 h 7 min
۶:۳۸ قبل‌ازظهر ۶:۳۸
۶:۴۶ بعدازظهر ۱۸:۴۶
۵ قبل‌ازظهر ۵
ابری
66 +19 66 +19 99%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 37%
۶ قبل‌ازظهر ۶
تا قسمتی ابری
68 +20 70 +21 96%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 40%
۷ قبل‌ازظهر ۷
تا قسمتی ابری
66 +19 66 +19 96%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 43%
۸ قبل‌ازظهر ۸
ابری
68 +20 70 +21 96%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 46%
۹ قبل‌ازظهر ۹
تا قسمتی ابری و باران سبک
72 +22 73 +23 94%
0.01 in 0.2 mm
SE 11 18 5
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 49%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
تا قسمتی ابری و باران سبک
73 +23 75 +24 92%
0.01 in 0.2 mm
SE 9 14 4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 52%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
تا قسمتی ابری و رگبار
75 +24 77 +25 82%
0.01 in 0.3 mm
S 11 18 5
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 54%
۰ بعدازظهر ۱۲
تا قسمتی ابری و باران سبک
79 +26 81 +27 73%
0.01 in 0.2 mm
S 13 22 6
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 49%
۱ بعدازظهر ۱۳
تا قسمتی ابری و رگبار
79 +26 79 +26 70%
0.01 in 0.4 mm
S 13 22 6
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 43%
۲ بعدازظهر ۱۴
تا قسمتی ابری و رگبار
81 +27 84 +29 70%
0.02 in 0.4 mm
S 13 22 6
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 37%
۳ بعدازظهر ۱۵
تا قسمتی ابری و باران سبک
81 +27 84 +29 67%
0.01 in 0.2 mm
S 13 22 6
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 40%
۴ بعدازظهر ۱۶
تا قسمتی ابری و باران سبک
81 +27 84 +29 70%
0.01 in 0.2 mm
S 13 22 6
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 43%
۵ بعدازظهر ۱۷
ابری و باران سبک
79 +26 81 +27 77%
0.01 in 0.2 mm
SE 13 22 6
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 46%
۶ بعدازظهر ۱۸
تا قسمتی ابری و باران سبک
75 +24 77 +25 81%
0 in 0.1 mm
SE 11 18 5
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 49%
۷ بعدازظهر ۱۹
تا قسمتی ابری و باران سبک
73 +23 75 +24 86%
0 in 0.1 mm
SE 11 18 5
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 51%
۸ بعدازظهر ۲۰
تا قسمتی ابری و باران سبک
72 +22 73 +23 89%
0 in 0.1 mm
SE 11 18 5
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 54%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری و باران سبک
72 +22 73 +23 90%
0 in 0.1 mm
SE 11 18 5
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 57%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری و رگبار
72 +22 73 +23 93%
0.01 in 0.4 mm
SE 11 18 5
ابری و رگبار
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 60%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر و رگبار
72 +22 73 +23 95%
0.02 in 0.4 mm
SE 11 18 5
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 63%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings