Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

South Hadley Falls Townhall, MA پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 13 min
۶:۳۶ قبل‌ازظهر ۶:۳۶
۶:۴۹ بعدازظهر ۱۸:۴۹
۷ قبل‌ازظهر ۷
ابری
52 +11 52 +11 99%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
ابری
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
ابری
54 +12 54 +12 94%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
ابری
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
شفاف
57 +14 57 +14 87%
0 in 0 mm
NE 0 0 0
شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
شفاف
63 +17 63 +17 76%
0 in 0 mm
S 0 0 0
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
غالباً شفاف
66 +19 66 +19 66%
0 in 0 mm
S 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
تا قسمتی ابری
68 +20 68 +20 62%
0 in 0 mm
S 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
ابری
72 +22 72 +22 61%
0 in 0 mm
S 7 11 3
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر
72 +22 72 +22 62%
0 in 0 mm
S 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر
73 +23 73 +23 63%
0 in 0 mm
S 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر
73 +23 73 +23 65%
0 in 0 mm
S 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
تا قسمتی ابری
73 +23 73 +23 72%
0 in 0 mm
S 7 11 3
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
ابری
72 +22 72 +22 77%
0 in 0 mm
S 7 11 3
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر
68 +20 68 +20 80%
0 in 0 mm
S 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری
66 +19 66 +19 83%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
64 +18 64 +18 87%
0 in 0 mm
S 4 7 2
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر
61 +16 61 +16 93%
0 in 0 mm
S 2 4 1
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
63 +17 63 +17 91%
0 in 0 mm
SE 2 4 1
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings