Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Strathmore Road Historic District, MA پیش بینی ساعتی

شنبه
شهریور ۲۷
12 h 22 min
۶:۲۷ قبل‌ازظهر ۶:۲۷
۶:۴۹ بعدازظهر ۱۸:۴۹
۴ قبل‌ازظهر ۴
پوشیده از ابر
63 +17 63 +17 97%
0 in 0 mm
N 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی 26%
۵ قبل‌ازظهر ۵
پوشیده از ابر
63 +17 63 +17 96%
0 in 0 mm
N 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 28%
۶ قبل‌ازظهر ۶
پوشیده از ابر
63 +17 63 +17 96%
0 in 0 mm
N 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 23%
۷ قبل‌ازظهر ۷
ابری
63 +17 63 +17 96%
0 in 0 mm
N 7 11 3
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 17%
۸ قبل‌ازظهر ۸
پوشیده از ابر
64 +18 64 +18 94%
0 in 0 mm
NE 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 11%
۹ قبل‌ازظهر ۹
پوشیده از ابر
66 +19 66 +19 91%
0 in 0 mm
NE 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
پوشیده از ابر
70 +21 70 +21 87%
0 in 0 mm
N 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
ابری
70 +21 70 +21 85%
0 in 0 mm
E 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
ابری
73 +23 73 +23 81%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
تا قسمتی ابری
73 +23 73 +23 82%
0 in 0 mm
E 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
غالباً شفاف
75 +24 77 +25 82%
0 in 0 mm
E 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 12%
۳ بعدازظهر ۱۵
غالباً شفاف
75 +24 77 +25 80%
0 in 0 mm
E 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 11%
۴ بعدازظهر ۱۶
غالباً شفاف
75 +24 77 +25 83%
0 in 0 mm
E 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
تا قسمتی ابری
73 +23 75 +24 89%
0 in 0 mm
E 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
غالباً شفاف
72 +22 73 +23 93%
0 in 0 mm
E 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
غالباً شفاف
68 +20 70 +21 98%
0 in 0 mm
E 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
تا قسمتی ابری
66 +19 66 +19 99%
0 in 0 mm
E 2 4 1
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
تا قسمتی ابری
66 +19 66 +19 99%
0 in 0 mm
SE 0 0 0
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
66 +19 66 +19 99%
0 in 0 mm
W 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
66 +19 66 +19 99%
0 in 0 mm
W 4 7 2
شفاف
تندباد 4 mph 7 kmh 2 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings