Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Ann Arbor Trail School, MI پیش بینی ساعتی

یکشنبه
مهر ۴
11 h 59 min
۷:۲۴ قبل‌ازظهر ۷:۲۴
۷:۲۳ بعدازظهر ۱۹:۲۳
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
شفاف
57 +14 57 +14 57%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
شفاف
63 +17 63 +17 53%
0 in 0 mm
W 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
غالباً شفاف
64 +18 64 +18 51%
0 in 0 mm
W 9 14 4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
غالباً شفاف
68 +20 68 +20 47%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
شفاف
70 +21 70 +21 46%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
تا قسمتی ابری
72 +22 72 +22 46%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر
72 +22 72 +22 47%
0 in 0 mm
SW 13 22 6
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
ابری
72 +22 72 +22 48%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
ابری
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
ابری
70 +21 70 +21 54%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
ابری
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
تا قسمتی ابری
70 +21 70 +21 58%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری و باران سبک
68 +20 68 +20 59%
0 in 0.1 mm
SW 11 18 5
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری و باران سبک
66 +19 66 +19 58%
0.01 in 0.1 mm
SW 11 18 5
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
66 +19 66 +19 57%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
64 +18 64 +18 59%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings