Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Ann Arbor Trail School, MI پیش بینی ساعتی

شنبه
مهر ۳
12 h 2 min
۷:۲۳ قبل‌ازظهر ۷:۲۳
۷:۲۵ بعدازظهر ۱۹:۲۵
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
پوشیده از ابر و رگبار
59 +15 59 +15 92%
0.04 in 0.9 mm
W 9 14 4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 82%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
پوشیده از ابر و باران
59 +15 59 +15 90%
0.05 in 1.2 mm
W 9 14 4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۰ بعدازظهر ۱۲
تا قسمتی ابری و رگبار
61 +16 61 +16 79%
0.06 in 1.6 mm
W 11 18 5
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 78%
۱ بعدازظهر ۱۳
ابری
63 +17 63 +17 67%
0 in 0 mm
NW 11 18 5
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 64%
۲ بعدازظهر ۱۴
غالباً شفاف
64 +18 64 +18 52%
0 in 0 mm
NW 11 18 5
غالباً شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 51%
۳ بعدازظهر ۱۵
تا قسمتی ابری
64 +18 64 +18 43%
0 in 0 mm
W 11 18 5
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 35%
۴ بعدازظهر ۱۶
ابری
64 +18 64 +18 41%
0 in 0 mm
W 13 22 6
ابری
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 19%
۵ بعدازظهر ۱۷
ابری
64 +18 64 +18 42%
0 in 0 mm
W 11 18 5
ابری
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
تا قسمتی ابری
63 +17 63 +17 47%
0 in 0 mm
W 9 14 4
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
غالباً شفاف
63 +17 63 +17 50%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
غالباً شفاف
59 +15 59 +15 55%
0 in 0 mm
W 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
غالباً شفاف
57 +14 57 +14 60%
0 in 0 mm
W 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
غالباً شفاف
55 +13 55 +13 62%
0 in 0 mm
SW 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
غالباً شفاف
54 +12 54 +12 62%
0 in 0 mm
SW 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings