Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Ann Arbor Trail School, MI پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 13 min
۷:۱۸ قبل‌ازظهر ۷:۱۸
۷:۳۲ بعدازظهر ۱۹:۳۲
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر
73 +23 73 +23 72%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 36 mph 58 kmh 16 m/s
احتمال بارندگی 48%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر
75 +24 75 +24 66%
0 in 0 mm
S 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 56%
۵ بعدازظهر ۱۷
پوشیده از ابر
75 +24 75 +24 65%
0 in 0 mm
S 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 63%
۶ بعدازظهر ۱۸
پوشیده از ابر و باران سبک
73 +23 73 +23 78%
0.01 in 0.2 mm
SW 7 11 3
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 70%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر و باران
70 +21 72 +22 91%
0.1 in 2.4 mm
SW 4 7 2
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 77%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
68 +20 70 +21 95%
0.15 in 3.8 mm
SW 4 7 2
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 83%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر و باران
68 +20 70 +21 95%
0.17 in 4.4 mm
NW 9 14 4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 87%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
66 +19 66 +19 94%
0.09 in 2.4 mm
N 11 18 5
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر و باران
63 +17 63 +17 94%
0.08 in 2 mm
N 16 25 7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی > 90%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings