Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 2 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Ann Arbor Trail School, MI پیش بینی ساعتی

پنجشنبه
مهر ۱
12 h 7 min
۷:۲۱ قبل‌ازظهر ۷:۲۱
۷:۲۹ بعدازظهر ۱۹:۲۹
۹ قبل‌ازظهر ۹
پوشیده از ابر
54 +12 54 +12 91%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی 81%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
پوشیده از ابر و باران سبک
54 +12 54 +12 88%
0 in 0.1 mm
S 7 11 3
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی 80%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
پوشیده از ابر و باران سبک
54 +12 54 +12 87%
0.01 in 0.3 mm
SW 7 11 3
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 78%
۰ بعدازظهر ۱۲
پوشیده از ابر و باران سبک
52 +11 52 +11 86%
0 in 0.1 mm
S 7 11 3
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 82%
۱ بعدازظهر ۱۳
پوشیده از ابر و باران سبک
52 +11 52 +11 84%
0.01 in 0.2 mm
S 9 14 4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 86%
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر و باران سبک
54 +12 54 +12 81%
0 in 0.1 mm
SW 9 14 4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 90%
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر و باران سبک
52 +11 52 +11 83%
0 in 0.1 mm
W 4 7 2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 86%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر و رگبار
52 +11 52 +11 84%
0.02 in 0.4 mm
W 11 18 5
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 83%
۵ بعدازظهر ۱۷
پوشیده از ابر و رگبار
52 +11 52 +11 86%
0.02 in 0.5 mm
W 13 22 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 80%
۶ بعدازظهر ۱۸
پوشیده از ابر و باران سبک
52 +11 52 +11 88%
0.01 in 0.2 mm
W 13 22 6
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 78%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر و باران سبک
52 +11 52 +11 87%
0.01 in 0.2 mm
W 13 22 6
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 75%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر و باران سبک
52 +11 52 +11 88%
0.01 in 0.2 mm
W 13 22 6
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 73%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر و باران سبک
50 +10 45 +7 87%
0.01 in 0.1 mm
W 13 22 6
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 64%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر
50 +10 46 +8 89%
0 in 0 mm
W 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 56%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
50 +10 46 +8 89%
0 in 0 mm
W 11 18 5
ابری
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 48%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings