Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Dorner Lake Recreation Site, MI پیش بینی ساعتی

چهارشنبه
شهریور ۳۱
12 h 11 min
۷:۳۰ قبل‌ازظهر ۷:۳۰
۷:۴۱ بعدازظهر ۱۹:۴۱
۲ بعدازظهر ۱۴
تا قسمتی ابری
59 +15 59 +15 52%
0 in 0 mm
N 13 22 6
تا قسمتی ابری
تندباد 36 mph 58 kmh 16 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
غالباً شفاف
59 +15 59 +15 51%
0 in 0 mm
N 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
ابری
59 +15 59 +15 51%
0 in 0 mm
N 13 22 6
ابری
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
ابری
59 +15 59 +15 53%
0 in 0 mm
N 13 22 6
ابری
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
غالباً شفاف
57 +14 57 +14 55%
0 in 0 mm
N 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر
55 +13 55 +13 59%
0 in 0 mm
N 13 22 6
پوشیده از ابر
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر
55 +13 55 +13 60%
0 in 0 mm
N 13 22 6
پوشیده از ابر
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر
54 +12 54 +12 62%
0 in 0 mm
N 13 22 6
پوشیده از ابر
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر
52 +11 52 +11 66%
0 in 0 mm
N 13 22 6
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
52 +11 52 +11 66%
0 in 0 mm
N 13 22 6
ابری
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings