Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Doty School, MI پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 14 min
۷:۲۵ قبل‌ازظهر ۷:۲۵
۷:۳۹ بعدازظهر ۱۹:۳۹
۵ بعدازظهر ۱۷
پوشیده از ابر
63 +17 63 +17 61%
0 in 0 mm
N 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 30%
۶ بعدازظهر ۱۸
پوشیده از ابر
63 +17 63 +17 64%
0 in 0 mm
N 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 24%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر
61 +16 61 +16 63%
0 in 0 mm
N 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 17%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر
59 +15 59 +15 64%
0 in 0 mm
N 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 11%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر
55 +13 55 +13 65%
0 in 0 mm
N 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 11%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر و رگبار
54 +12 54 +12 73%
0.03 in 0.7 mm
N 9 14 4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 11%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر و باران
54 +12 54 +12 99%
0.09 in 2.3 mm
N 11 18 5
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 11%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings