Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Doty School, MI پیش بینی ساعتی

یکشنبه
مهر ۴
11 h 59 min
۷:۳۱ قبل‌ازظهر ۷:۳۱
۷:۳۰ بعدازظهر ۱۹:۳۰
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
پوشیده از ابر
54 +12 54 +12 68%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 13%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
پوشیده از ابر
59 +15 59 +15 67%
0 in 0 mm
S 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 19%
۰ بعدازظهر ۱۲
تا قسمتی ابری
63 +17 63 +17 56%
0 in 0 mm
SW 7 11 3
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی 13%
۱ بعدازظهر ۱۳
ابری
66 +19 66 +19 44%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر
66 +19 66 +19 44%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر
68 +20 68 +20 53%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر
66 +19 66 +19 54%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
پوشیده از ابر
64 +18 64 +18 59%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
ابری و باران سبک
61 +16 61 +16 70%
0.01 in 0.2 mm
SW 7 11 3
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
ابری
61 +16 61 +16 72%
0 in 0 mm
SW 7 11 3
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری
59 +15 59 +15 77%
0 in 0 mm
SW 7 11 3
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
57 +14 57 +14 79%
0 in 0 mm
SW 7 11 3
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
57 +14 57 +14 77%
0 in 0 mm
SW 7 11 3
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
غالباً شفاف
59 +15 59 +15 73%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings