Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Doty School, MI پیش بینی ساعتی

شنبه
شهریور ۲۷
12 h 23 min
۷:۲۱ قبل‌ازظهر ۷:۲۱
۷:۴۴ بعدازظهر ۱۹:۴۴
۰ بعدازظهر ۱۲
شفاف
68 +20 68 +20 41%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
شفاف
70 +21 70 +21 38%
0 in 0 mm
E 2 4 1
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
شفاف
72 +22 72 +22 36%
0 in 0 mm
E 2 4 1
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
غالباً شفاف
73 +23 73 +23 34%
0 in 0 mm
E 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
تا قسمتی ابری
73 +23 73 +23 33%
0 in 0 mm
E 2 4 1
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
غالباً شفاف
73 +23 73 +23 34%
0 in 0 mm
E 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
غالباً شفاف
72 +22 72 +22 40%
0 in 0 mm
E 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
68 +20 68 +20 56%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
63 +17 63 +17 66%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
57 +14 57 +14 78%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
54 +12 54 +12 81%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
52 +11 52 +11 82%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings