Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Chester Post Office, CT پیش بینی ساعتی

شنبه
شهریور ۲۷
12 h 21 min
۶:۳۲ قبل‌ازظهر ۶:۳۲
۶:۵۴ بعدازظهر ۱۸:۵۴
۹ قبل‌ازظهر ۹
پوشیده از ابر
68 +20 68 +20 92%
0 in 0 mm
N 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
ابری
72 +22 73 +23 86%
0 in 0 mm
N 7 11 3
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
غالباً شفاف
75 +24 75 +24 77%
0 in 0 mm
N 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
تا قسمتی ابری
77 +25 77 +25 68%
0 in 0 mm
N 7 11 3
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
ابری
81 +27 82 +28 65%
0 in 0 mm
N 7 11 3
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
ابری
81 +27 82 +28 64%
0 in 0 mm
NW 7 11 3
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
غالباً شفاف
79 +26 79 +26 68%
0 in 0 mm
NW 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
تا قسمتی ابری
79 +26 79 +26 67%
0 in 0 mm
NW 7 11 3
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
غالباً شفاف
77 +25 77 +25 71%
0 in 0 mm
NW 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
75 +24 77 +25 79%
0 in 0 mm
NW 4 7 2
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
72 +22 73 +23 88%
0 in 0 mm
NW 4 7 2
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
70 +21 72 +22 90%
0 in 0 mm
NW 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
غالباً شفاف
70 +21 72 +22 92%
0 in 0 mm
NW 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
68 +20 68 +20 91%
0 in 0 mm
NW 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
68 +20 68 +20 91%
0 in 0 mm
NW 9 14 4
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings