Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Chester Post Office, CT پیش بینی ساعتی

جمعه
مهر ۲
12 h 5 min
۶:۳۸ قبل‌ازظهر ۶:۳۸
۶:۴۴ بعدازظهر ۱۸:۴۴
۷ بعدازظهر ۱۹
ابری
64 +18 64 +18 80%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری
64 +18 64 +18 75%
0 in 0 mm
W 4 7 2
ابری
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
63 +17 63 +17 73%
0 in 0 mm
W 4 7 2
ابری
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
تا قسمتی ابری
63 +17 63 +17 74%
0 in 0 mm
W 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
تا قسمتی ابری
63 +17 63 +17 78%
0 in 0 mm
W 2 4 1
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings