Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 2 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Christ Temple Pentecostal Church, CT پیش بینی ساعتی

شنبه
۸ مهر
11 h 48 min
۶:۴۸ قبل‌ازظهر ۶:۴۸
۶:۳۷ بعدازظهر ۱۸:۳۷
۰ قبل‌ازظهر ۰
پوشیده از ابر و رگبار
57 +14 57 +14 98%
0.7 mm 0.03 in
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱ قبل‌ازظهر ۱
پوشیده از ابر و رگبار
57 +14 57 +14 97%
0.7 mm 0.03 in
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۲ قبل‌ازظهر ۲
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
57 +14 57 +14 98%
2.0 mm 0.08 in
N 11 18 3 5
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۳ قبل‌ازظهر ۳
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
57 +14 57 +14 98%
7.8 mm 0.31 in
N 11 18 3 5
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۴ قبل‌ازظهر ۴
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
57 +14 57 +14 97%
7.9 mm 0.31 in
N 13 22 4 6
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۵ قبل‌ازظهر ۵
پوشیده از ابر و رگبار
57 +14 57 +14 95%
0.5 mm 0.02 in
N 13 22 4 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۶ قبل‌ازظهر ۶
پوشیده از ابر و باران سبک
57 +14 57 +14 95%
0.2 mm 0.01 in
N 13 22 4 6
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی 87%
۷ قبل‌ازظهر ۷
ابری و رگبار
57 +14 57 +14 95%
1.0 mm 0.04 in
N 13 22 4 6
ابری و رگبار
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی 84%
۸ قبل‌ازظهر ۸
ابری و باران سبک
57 +14 57 +14 93%
0.1 mm < 0.01 in
N 13 22 4 6
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی 80%
۹ قبل‌ازظهر ۹
ابری و باران سبک
59 +15 59 +15 91%
0.2 mm 0.01 in
N 13 22 4 6
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی 77%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
پوشیده از ابر و رگبار
61 +16 61 +16 89%
0.3 mm 0.01 in
N 16 25 4 7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی 75%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
ابری و رگبار
61 +16 61 +16 90%
0.8 mm 0.03 in
N 16 25 4 7
ابری و رگبار
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی 72%
۰ بعدازظهر ۱۲
ابری و رگبار
63 +17 63 +17 87%
0.5 mm 0.02 in
N 13 22 4 6
ابری و رگبار
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی 69%
۱ بعدازظهر ۱۳
پوشیده از ابر و باران سبک
64 +18 64 +18 83%
0.1 mm < 0.01 in
N 13 22 4 6
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی 65%
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر و باران سبک
64 +18 64 +18 77%
0.1 mm < 0.01 in
N 13 22 4 6
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی 61%
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر و باران سبک
66 +19 66 +19 74%
0.1 mm < 0.01 in
N 13 22 4 6
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی 56%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر
66 +19 66 +19 74%
0 mm 0 in
N 11 18 3 5
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی 50%
۵ بعدازظهر ۱۷
پوشیده از ابر
66 +19 66 +19 70%
0 mm 0 in
N 11 18 3 5
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی 45%
۶ بعدازظهر ۱۸
پوشیده از ابر
64 +18 64 +18 70%
0 mm 0 in
NE 11 18 3 5
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 6 Bft 11 m/s
احتمال بارندگی 39%
۷ بعدازظهر ۱۹
تا قسمتی ابری
63 +17 63 +17 69%
0 mm 0 in
N 9 14 3 4
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph 40 kmh 6 Bft 11 m/s
احتمال بارندگی 34%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری
63 +17 63 +17 70%
0 mm 0 in
N 9 14 3 4
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 5 Bft 10 m/s
احتمال بارندگی 29%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
61 +16 61 +16 70%
0 mm 0 in
N 9 14 3 4
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 5 Bft 10 m/s
احتمال بارندگی 24%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
59 +15 59 +15 73%
0 mm 0 in
N 9 14 3 4
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 5 Bft 9 m/s
احتمال بارندگی 19%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
تا قسمتی ابری
59 +15 59 +15 75%
0 mm 0 in
N 11 18 3 5
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 5 Bft 9 m/s
احتمال بارندگی 14%

The hourly local weather forecast shows hour by hour weather conditions like temperature, feels like temperature, humidity, amount of precipitation and chance of precipitation, wind and gusts for Christ Temple Pentecostal Church.

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings