Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 2 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Christ Temple Pentecostal Church, CT پیش بینی ساعتی

دوشنبه
۱۰ مهر
11 h 43 min
۶:۵۰ قبل‌ازظهر ۶:۵۰
۶:۳۴ بعدازظهر ۱۸:۳۴
۰ قبل‌ازظهر ۰
شفاف
63 +17 63 +17 84%
0 mm 0 in
N 7 11 2 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 4 Bft 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر ۱
شفاف
63 +17 63 +17 84%
0 mm 0 in
N 9 14 3 4
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 4 Bft 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر ۲
شفاف
63 +17 63 +17 82%
0 mm 0 in
N 9 14 3 4
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 4 Bft 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر ۳
شفاف
61 +16 61 +16 82%
0 mm 0 in
N 9 14 3 4
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 4 Bft 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر ۴
شفاف
61 +16 61 +16 81%
0 mm 0 in
N 9 14 3 4
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 4 Bft 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر ۵
شفاف
61 +16 61 +16 81%
0 mm 0 in
N 9 14 3 4
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 4 Bft 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر ۶
شفاف
61 +16 61 +16 82%
0 mm 0 in
N 7 11 2 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 4 Bft 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر ۷
شفاف
63 +17 63 +17 82%
0 mm 0 in
N 7 11 2 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 4 Bft 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
شفاف
63 +17 63 +17 83%
0 mm 0 in
N 7 11 2 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 4 Bft 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
شفاف
66 +19 66 +19 80%
0 mm 0 in
N 4 7 2 2
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
شفاف
70 +21 70 +21 77%
0 mm 0 in
NE 4 7 2 2
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
شفاف
73 +23 73 +23 73%
0 mm 0 in
NE 2 4 1 1
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
غالباً شفاف
73 +23 73 +23 72%
0 mm 0 in
E 2 4 1 1
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
غالباً شفاف
73 +23 73 +23 71%
0 mm 0 in
E 2 4 1 1
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
تا قسمتی ابری
75 +24 75 +24 69%
0 mm 0 in
SE 2 4 1 1
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
تا قسمتی ابری
73 +23 73 +23 72%
0 mm 0 in
SE 2 4 1 1
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 3 Bft 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
غالباً شفاف
73 +23 73 +23 75%
0 mm 0 in
S 4 7 2 2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 3 Bft 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
غالباً شفاف
72 +22 72 +22 78%
0 mm 0 in
S 4 7 2 2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 3 Bft 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
70 +21 70 +21 79%
0 mm 0 in
S 2 4 1 1
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 3 Bft 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
68 +20 68 +20 81%
0 mm 0 in
S 0 0 0 0
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 3 Bft 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
66 +19 66 +19 82%
0 mm 0 in
N 0 0 0 0
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 3 Bft 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
64 +18 64 +18 87%
0 mm 0 in
S 0 0 0 0
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 3 Bft 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
64 +18 64 +18 91%
0 mm 0 in
S 2 4 1 1
شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 2 Bft 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
غالباً شفاف
63 +17 63 +17 96%
0 mm 0 in
S 2 4 1 1
غالباً شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 2 Bft 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%

The hourly local weather forecast shows hour by hour weather conditions like temperature, feels like temperature, humidity, amount of precipitation and chance of precipitation, wind and gusts for Christ Temple Pentecostal Church.

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings