Québec پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
خرداد ۱۰
15 h 34 min
۴:۵۵ قبل‌ازظهر ۴:۵۵
۸:۳۰ بعدازظهر ۲۰:۳۰
۰ قبل‌ازظهر ۰
پوشیده از ابر و باران
50 +10 52 +11 92%
0.13 in 3.4 mm
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و باران
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی 86%
۱ قبل‌ازظهر ۱
پوشیده از ابر و باران
48 +9 43 +6 92%
0.13 in 3.3 mm
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و باران
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی 87%
۲ قبل‌ازظهر ۲
پوشیده از ابر و باران
46 +8 39 +4 92%
0.2 in 5.1 mm
NE 16 25 4 7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 31 mph 50 kmh 7 Bft 14 m/s
احتمال بارندگی 89%
۳ قبل‌ازظهر ۳
پوشیده از ابر و باران
45 +7 41 +5 92%
0.28 in 7.2 mm
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و باران
تندباد 31 mph 50 kmh 7 Bft 14 m/s
احتمال بارندگی 86%
۴ قبل‌ازظهر ۴
پوشیده از ابر و رگبار
45 +7 41 +5 83%
0.03 in 0.9 mm
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی 83%
۵ قبل‌ازظهر ۵
پوشیده از ابر و باران سبک
45 +7 41 +5 76%
0 in 0.1 mm
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی 80%
۶ قبل‌ازظهر ۶
پوشیده از ابر و رگبار
46 +8 41 +5 76%
0.02 in 0.5 mm
NE 11 18 3 5
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی 76%
۷ قبل‌ازظهر ۷
پوشیده از ابر و باران سبک
46 +8 41 +5 71%
0 in 0.1 mm
NE 11 18 3 5
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی 72%
۸ قبل‌ازظهر ۸
پوشیده از ابر و باران سبک
46 +8 41 +5 76%
0.01 in 0.2 mm
NE 11 18 3 5
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 6 Bft 11 m/s
احتمال بارندگی 69%
۹ قبل‌ازظهر ۹
پوشیده از ابر
48 +9 43 +6 69%
0 in 0 mm
E 11 18 3 5
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 6 Bft 11 m/s
احتمال بارندگی 53%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
پوشیده از ابر
50 +10 52 +11 62%
0 in 0 mm
NE 11 18 3 5
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 5 Bft 10 m/s
احتمال بارندگی 38%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
تا قسمتی ابری و باران سبک
52 +11 52 +11 62%
0 in 0.1 mm
E 9 14 3 4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph 36 kmh 5 Bft 10 m/s
احتمال بارندگی 23%
۰ بعدازظهر ۱۲
ابری
54 +12 55 +13 57%
0 in 0 mm
E 9 14 3 4
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 5 Bft 10 m/s
احتمال بارندگی 18%
۱ بعدازظهر ۱۳
ابری
54 +12 55 +13 53%
0 in 0 mm
E 9 14 3 4
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 5 Bft 10 m/s
احتمال بارندگی 13%
۲ بعدازظهر ۱۴
ابری
54 +12 55 +13 51%
0 in 0 mm
E 9 14 3 4
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 5 Bft 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
تا قسمتی ابری
55 +13 57 +14 51%
0 in 0 mm
E 7 11 2 3
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 5 Bft 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
ابری
57 +14 59 +15 51%
0 in 0 mm
E 9 14 3 4
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 5 Bft 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
ابری
57 +14 59 +15 51%
0 in 0 mm
NE 9 14 3 4
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 5 Bft 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
ابری
57 +14 59 +15 51%
0 in 0 mm
NE 9 14 3 4
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 5 Bft 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
تا قسمتی ابری
57 +14 57 +14 57%
0 in 0 mm
NE 7 11 2 3
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 5 Bft 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
تا قسمتی ابری
55 +13 57 +14 60%
0 in 0 mm
NE 9 14 3 4
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 5 Bft 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
تا قسمتی ابری
54 +12 55 +13 64%
0 in 0 mm
NE 7 11 2 3
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 5 Bft 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
غالباً شفاف
52 +11 54 +12 66%
0 in 0 mm
NE 7 11 2 3
غالباً شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 5 Bft 8 m/s
احتمال بارندگی 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
تا قسمتی ابری
52 +11 52 +11 68%
0 in 0 mm
E 9 14 3 4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 4 Bft 7 m/s
احتمال بارندگی 12%

fa:help:hourly

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings