Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Aura Post Office (historical), MI پیش بینی ساعتی

پنجشنبه
مهر ۱
12 h 8 min
۷:۴۱ قبل‌ازظهر ۷:۴۱
۷:۴۹ بعدازظهر ۱۹:۴۹
۱ قبل‌ازظهر ۱
شفاف
46 +8 46 +8 83%
0 in 0 mm
S 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر ۲
شفاف
45 +7 45 +7 85%
0 in 0 mm
S 2 4 1
شفاف
تندباد 4 mph 7 kmh 2 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر ۳
شفاف
52 +11 52 +11 85%
0 in 0 mm
SW 2 4 1
شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر ۴
شفاف
48 +9 48 +9 86%
0 in 0 mm
W 2 4 1
شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر ۵
شفاف
48 +9 46 +8 87%
0 in 0 mm
NW 4 7 2
شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر ۶
شفاف
50 +10 48 +9 87%
0 in 0 mm
NW 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر ۷
شفاف
50 +10 48 +9 82%
0 in 0 mm
N 4 7 2
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
شفاف
50 +10 46 +8 75%
0 in 0 mm
N 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
شفاف
54 +12 54 +12 77%
0 in 0 mm
N 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
شفاف
55 +13 55 +13 73%
0 in 0 mm
N 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
غالباً شفاف
57 +14 57 +14 67%
0 in 0 mm
N 11 18 5
غالباً شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
ابری
57 +14 57 +14 69%
0 in 0 mm
NE 9 14 4
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
غالباً شفاف
59 +15 59 +15 68%
0 in 0 mm
NE 9 14 4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
شفاف
59 +15 59 +15 66%
0 in 0 mm
NE 9 14 4
شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
شفاف
61 +16 61 +16 68%
0 in 0 mm
N 9 14 4
شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
غالباً شفاف
61 +16 61 +16 68%
0 in 0 mm
N 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
ابری
61 +16 61 +16 69%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
ابری
61 +16 61 +16 67%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
ابری
59 +15 59 +15 68%
0 in 0 mm
N 7 11 3
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری
57 +14 57 +14 71%
0 in 0 mm
N 9 14 4
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
55 +13 55 +13 73%
0 in 0 mm
N 7 11 3
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
54 +12 54 +12 71%
0 in 0 mm
NE 7 11 3
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
54 +12 54 +12 71%
0 in 0 mm
N 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings